January 24

Դիջիթեքի նախագիծ

Մենք պատրաստել ենք դասընթաց 5-րդ դասարանի երեխաների համար՝ HTML ծրագրավորման լեզվի մասին։Դասընթացի ընթացքում  երեխաները կծանոթանան HTML ծրագրավորման լեզվի հետ։ Դասընթացը կազմակերպվում է երեխաների մեջ արթնացնելու այդ գործի հանդեպ հետաքրքրություն։Այդ դասընթացի ընթացքում երեխաները կստեղծեն անձամբ իրենց առաջին HTML կոդերը։ Իսկ ովքեր որ շատ  կհետաքրքրվեն այս գործով մենք նրանց այս  կոդերը սովորելու տարբերակներ կառաջարկենք, և նրանք կարող են օգտվել դրանից, սկսելով ակտիվ սովորել ծրագրավորման լեզուները։

Դասնթացի պրեզենտացիա

 

 


Posted January 24, 2021 by emilavetisyan in category Դիջիթեք

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*